Print logo

HSS

Contact

Resident representative:  Dr. habil Bernhard Seliger
e-mail: seliger@hss.or.kr

Project manager:  Young-Soo Kim
e-mail: yskim@hss.or.kr

Project coordinator:  Soo-Jin Lee
e-mail: soojin@hss.or.kr

Project manager for DPR Korea:  Felix Glenk
e-mail: glenk@hss.or.kr

Senior researcher:  Dr. Hyunah Choi
e-mail: hachoi@hss.or.kr

 

주소

한스자이델 재단
한국 사무소
서울특별시 용산구 한남대로 20길 13
수영빌딩 401호
04419
전화: 02 790 5344 | 02 790 5345

Fax: 02 790 5346
e-mail: info@hss.or.kr
web: https://korea.hss.de/ko/

직원 소개 및 사무실 위치

지하철

1. 중앙선

한남역 1번 출구 한남오거리 방면으로 도보 이동 (약 10분 소요)

2. 6호선

한간진역 2번 출구 버스 110B, 0018 환승 후‚ 순천향 대학병원(03-165) 역 하차

 

버스

1. 한남오거리 정류장 (03-166)

B 간선버스: 140, 142, 241A, 241B, 144, 402, 407, 420, 470, 471, 472

G 지선버스: 3011

2. 순천향 대학병원 (03-163) 종로방면

R 광역버스: 1005-1, 1150, 5000, 5005, 5007, 5500, 5500-1, 5500-2, 5500-3, 9000, 9001,

9003, 9300, 8100, 9401, 9409

3. 순천향 대학병원 정류장 (03-165) 강남방면

B 간선버스: 110B, 140, 142, 144, 402, 407, 408, 420, 470, 471, 472

G 지선버스: 0018, 3011, 6211

R 광역버스: 1005-1, 1150, 5000, 5005, 5007, 5500, 5500-1, 5500-2, 5500-3, 9000, 9001,

9003, 9300, 8100

4. 한남동 정류장

공항버스: 6060